นพ. วรวัฒน์ เอียวสินพานิช

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู


ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2545
  • การแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกบริหารโรงพยาบาล คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วุฒิบัตร

เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2551

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

  • TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) เทคโนโลยี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ช่วยฟื้นฟู อัมพฤกษ์ – อัมพาต
  • HPLT (High Power Laser Therapy) การรักษาด้วยเลเซอร์กำลังสูง
  • Dry Needling ฝังเข็มสสลายจุดปวด
  • NCS (Nerve Conduction Study) / EMG (Electromyography) การตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย
  • TBM (Total Body Modification) แพทย์ทางเลือก

 

นัดแพทย์